Hybel.no sin leiekontrakt følger bestemmelsene i husleieloven og er utarbeidet i samarbeid med advokat Elisabeth Njøsen, som har vært medlem av NBBL sitt ekspertpanel for juridiske spørsmål i Bo og Bomagasinet.

Velg hvilket språk som skal brukes for leiekontrakten
Utleier

Fylles ut dersom utleier er en bedrift
Leietaker

Leietaker fyller inn fødselsdato og telefonnummer før signering.

Signering

Velg hvordan kontrakten skal signeres. Vi anbefaler bruk av BankID, men dersom leietaker ikke har tilgang til BankID er det også mulig å signere elektronisk via SMS eller Social login (Facebook, Google, LinkedIn).

Oppretting av gratis depositumskonto i OBOS-banken forutsetter at begge parter signerer med BankID. Dersom det ikke er mulig å signere med BankID må du velge bort gratis depositumskonto.

Det er valgfritt å laste opp kontrakt
Leieobjekt

Oppgi antall rom foruten kjøkken og bad
Leieperiode

I slike boliger er minstetiden for tidsbestemt avtaler ett år i stedet for tre år (Husleieloven §9-3). Les mer
Dette gjelder eksempelvis dersom du leier ut et rom i en leilighet du selv bor i. I dette tilfellet har leietakeren har færre rettigheter enn vanlig, bl.a. innskrenket oppsigelsesvern (Husleieloven §§ 9-5, 9-7, 9-8). NB! Det gjelder ikke for rom i bofellesskap og heller ikke dersom du leier ut mer enn ett rom i leiligheten du selv bor i. Les mer
Dersom du tidligere har bodd i boligen og planlegger å flytte tilbake innen fem år, har leietaker har færre rettigheter enn vanlig. Leietaker kan ikke framleie, og oppsigelsesvernet er innskrenket (Husleieloven §11-4). Les mer
Avtaletid lavere enn ${minimum_contract_length} må saklig begrunnes
Oppsigelsestiden regnes fra den første dagen i påfølgende måned
Ved kortere leietid enn lovens minimum, må en saklig begrunnelse oppgis i kontrakten. Saklig begrunnelse kan blant annet være at utleier eller andre i utleiers husstand skal bruke boligen ved kontraktens opphør.
Husleie

kr
kr
Betales sammen med husleie og avregnes én gang i året
kr
Betales sammen med husleie og avregnes én gang i året
11 siffer uten punktum
Datoen da den nye husleien ble gjeldende
Datoen da leietaker ble varslet om ny husleie - vanligvis en måned før iverksettelse
Garanti

kr
Kan maks være 6 måneders leie
Hvem har utsted garantierklæringen

Gratis opprettelse av depositumskonto

I samarbeid med vår partner OBOS-banken tilbyr vi gratis opprettelse av depositumskonto til alle våre Hybel Premium kunder. Mer info

NB! Dette krever at begge partner signerer kontrakten med BankID.


Utleiers plikter

Utleier plikter i leietiden å stille boligen til leiertakers disposisjon i samsvar med denne avtale, jf. husleieloven § 5-1 (1).

Utleier plikter i leietiden å holde boligen i den stand som følger av husleielovens kap. 2.

Leietakers plikter

Leietaker må følge de påbud og regler utleier setter (og eventuelt det regelverk som gjelder for borettslaget/sameiet/selskapet). Leietaker må for øvrig behandle boligen med tilbørlig aktsomhet, og ellers i tråd med avtalen og husleieloven kap. 5.

Leietaker skal besørge vedlikehold av dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i boligen som ikke er en del av den faste eiendommen. Annet vedlikehold kan leietaker kun utføre etter samtykke fra utleier.

Boligen kan ikke brukes til annet formål enn beboelse. Boligen skal holdes oppvarmet når det er fare for frost. Leietaker plikter å erstatte selvforskyldte skader, og skade som skyldes medlemmer av husstanden eller andre som leietaker har gitt adgang til boligen. Leietaker plikter straks å gi melding til utleier om skade på boligen som må utbedres uten opphold. Andre skader på boligen plikter leietaker å sende melding om innen rimelig tid. Leietaker plikter for øvrig å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge økonomisk tap for utleier som følge av skade som nevnt over.

Avtalebrudd

Leietaker godtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien ikke blir betalt innen 14 dager etter at skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt, jf. samme lov § 13-2 tredje ledd a).

Leietaker godtar også at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. § 13-2, 3. ledd b) i tvangsfullbyrdelsesloven.

Gjør leietaker seg skyldig i vesentlige brudd på leieavtalen, kan leieavtalen heves, jf. husleieloven § 9-9. Leietaker plikter da å fraflytte boligen i den stand som følger av avtalens pkt. 12. Blir leieavtalen hevet, er leieren ansvarlig for utlegg, tapt leie o.l. etter bestemmelsene i husleieloven § 5-8.

Leieavtalens opphør

I tiden før fraflytting plikter leietaker i rimelig utstrekning, og etter avtale med utleier, å gi leiesøkende adgang for å se på husrommet.

Ved leietidens opphør skal leietaker stille boligen med tilbehør til utleiers disposisjon. Boligen med tilbehør skal være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, med unntak av den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde.

Ordensregler

NB! Det kan ikke avtales noe som er i strid med husleieloven
Andre forhold

At boligen leies ut som den er betyr at leietaker bærer mer av risikoen for eventuelle skjulte mangler ved boligen. Mangler som oppdages etter at avtalen er inngått medfører vanligvis ikke kontraktsbrudd så lenge utleier ikke har gitt feil eller manglende opplysninger og boligen ikke er i betydelig dårligere tilstand enn hva som er normalt ut fra månedsleie og andre relevante forhold (husleieloven §§ 2-3, 2-4, 2-5).

NB! Det kan ikke avtales noe som er i strid med husleieloven
Vedlegget må være i PDF-format