Gå til hovedinnhold

Vedlegg 2 - Inkassovilkår

Inkassovilkårene er et supplement til, og utgjør en integrert del av brukervilkårene for plattformen.

Inkassovarsel

Dersom leie ikke er betalt innen 14 dager etter forfallsdato sendes kravet over til Visma Amili, som sender inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist til leietaker(e). Ved betaling av kravet på inkassovarsel-stadiet betales hovedkrav til utleier. Innbetalte purregebyr og renter tilfaller Forvalteren. Dekningsrekkefølge er 1) Hovedkrav 2) Purregebyr 3) Renter.

Betalingsoppfordring og varsel om fravikelse

Dersom leie ikke er betalt innen 17 dager etter at inkassovarsel er sendt, overføres saken til inkasso. Visma Amili sender betalingsoppfordring og varsel om fravikelse med 14 dagers betalingsfrist til leietaker(e). Ved oppgjør på inkasso-stadiet vil leietaker(e) betale salær til Visma Amili etter statens satser. Hovedkrav tilfaller utleier mens renter tilfaller Forvalteren. Dekningsrekkefølge er 1) Inkassosalær 2) Hovedkrav 3) Renter.

Begjæring om fravikelse

Visma Amili gis, på vegne av utleier, fullmakt til å foreta alle rettslige og utenrettslige skritt for å inndrive kravet herunder bl.a. begjæring om fravikelse, utleggsbegjæringer og begjæring om tvangssalg. Fastpris for at advokat i Visma Amili skal skrive begjæringen om fravikelse er for utleier kr 1300,- eks. mva per begjæring. Utleier plikter selv å stille ved selve fravikelsen. Visma Amili vil avkreve leietaker for omkostninger forbundet med en eventuell rettslig pågang. Visma Amili forskutterer alle offentlige gebyrer og nødvendige omkostninger som påløper under sakens gang. Slike gebyrer og omkostninger vil fortløpende faktureres utleier og refunderes ved betaling fra leietaker.

Overvåkning

Krav som ikke er løst etter 12 måneders ordinær inkassopågang, endt rettslig pågang og/eller er avskrevet overføres til overvåking. Ved overvåking vil Visma følge opp eventuelle endringer i skyldners status og iverksette tiltak dersom situasjonen endrer seg og det blir sannsynlig å kunne oppnå oppgjør. Ved oppgjør på overvåking vil betalte salærer, renter og 30% av hovedkrav beholdes av Visma Amili. Visma Amili bærer alle omkostninger ved oppfølgning og fornying av krav ved overvåking. Dekningsrekkefølge er 1) Inkassosalær 2) Rettsgebyr 3) Hovedkrav 4) Renter.

Trekking av krav

Dersom det foreligger en rettslig tvist med leietaker eller kravet er feilsendt, er utleier ansvarlig for å trekke kravet. Feilsendte og omtvistede krav kan trekkes omkostningsfritt inntil 14 virkedager etter registrering hos Visma Amili. Etter dette kan utleier faktureres 50% av tariffmessig salær. Inngås det betalingsavtale mellom utleier og leietaker som medfører at Visma Amili ikke kan kreve omkostninger dekket hos leietaker, kan disse faktureres utleier.

Merverdiavgift

Det beregnes merverdiavgift av provisjon av hovedkrav og renter, og dette trekkes fra oppgjør til utleier hvis utleier er mva-registrert. For utleiere som ikke har fradrag for mva, kan leietaker belastes mva.

Øvrige betingelser og vilkår ligger på nettsiden til Visma Amili.