1. Omfang

Ved å bestille Hybel Premium inngår kunden som har foretatt bestillingen (“Utleier”) avtale med Hybel AS ("Hybel") om bruk av Hybels utleieplattform ( “Plattformen”) til forvaltning av sine leieforhold. Avtalen er utelukkende knyttet til utleieforvaltning og er derfor ikke å anse som eiendomsmegling.

2. Månedsavgift

Avtalt månedsavgift løper fra bestillingsdatoen. Månedsavgiften trekkes forskuddsvis, én gang i måneden, fra betalingskortet Utleier har registrert på Plattformen, med mindre annet er avtalt mellom partene. Hvis Utleier ikke har registrert betalingskort eller det ikke er mulig å trekke månedsavgiften fra betalingskortet, vil Hybel trekke månedsavgiften fra leien som overføres til Utleier.

Månedsavgiften gjelder per leieforhold. Beregningen skjer basert på det antall aktive leiekontrakter Utleier har registrert på Plattformen ved starten av måneden. Dersom Utleier oppretter flere leiekontrakter for samme bolig vil det bli belastet én månedsavgift per kontrakt. Når leieforhold avsluttes før utløpet av leiekontrakten må Utleier registrere dette på Plattformen for å unngå at det belastes månedsavgift for utgåtte leieforhold.

Dersom Utleier har bestilt Plattformen med gratis prøveperiode, vil månedsavgiften løpe fra prøvetidens utløpsdato. Utleier står fritt til å avbestille Plattformen i løpet av prøveperioden. Gratis prøveperiode gjelder for maks 5 leieforhold per brukerkonto.

Hybel forbeholder seg retten til å endre månedsavgiften ved økte kostnader, økning i konsumprisindeksen eller som følge av produkt- og markedsutvikling. Hybel må i slike tilfeller varsle Utleier senest 30 dager før prisendringen trer i kraft.

3. Renter og gebyrer

Eventuelle renteinntekter som opptjenes i perioden leie står inne på Hybels bankkonto for leie tilfaller Hybel.

Til og med 31.12.2023:
Eventuelle purregebyr og renter knyttet til ubetalt leie tilfaller også Hybel.
Fra og med 01.01.2024:
Purregebyr og renter knyttet til ubetalt leie tilfaller Utleier.

4. Varighet

Avtalen trer i kraft på bestillingsdatoen og løper til den sies opp av en av partene. Dersom avtalen sies opp av Utleier vil ikke månedsavgifter som allerede er betalt bli refundert.

Dersom Hybel ønsker å si opp avtalen skal oppsigelse skje med 30 dagers varsel. Oppsigelse kan gjøres per e-post til den adressen Utleier har registrert på sin brukerkonto.

5. Angrerett

5.1 Dersom du er forbruker og du betaler for abonnementsavgiften frasier du deg din angrerett, da den bestilte tjenesten leveres umiddelbart. Så snart abonnementet er aktivt anses tjenesten som levert.

6. Tjenestebeskrivelse

Plattformen har for tiden følgende funksjonalitet (listen er ikke uttømmende):

7. Inkasso og fravikelse

Til og med 31.12.2023:

Plattformen inkluderer automatisk overføring av krav til Hybels inkassopartner. Denne avtalen krever derfor at Utleier godtar vilkårene til inkassopartner som fremgår av vedlegg 2 til denne avtalen.

Dersom Utleier ikke ønsker automatisk overføring av krav til inkassopartner, kan dette slås av for hvert enkelt leieforhold.

Fra og med 01.01.2024:

Utleier kan velge mellom Fravikelsesprosess eller Inkassoprosess for å følge opp ubetalte krav. Dersom ikke annet kommuniseres til Hybel, vil Fravikelsesprosess bli benyttet.

Fravikelsesprosess

Det sendes purringer med purregebyr og renter 14 og 28 dager etter forfall. Samtidig med første purring sendes det også varsel om fravikelse (§ 4-18 varsel). Når betalingsfristen i varselet er utgått, vil utleier kunne overføre saken til partner for fravikelse, som vil utforme og sende begjæring om fravikelse til namsmannen.

Priser:
Varsel om fravikelse: kr 75 per varsel
Andre priser: Priser for å benytte tjenestene til partner for fravikelse bekreftes av Utleier når sak opprettes.

Alle priser inkluderer MVA.

Inkassoprosess

Ubetalte krav overføres automatisk til Hybels inkassopartner, i henhold til vilkårene til inkassopartner som fremgår av vedlegg 2 til denne avtalen.

Priser:
Inkassovarsel: kr 75 per varsel
Andre priser: Se inkassovilkår

Alle priser inkluderer MVA.

8. Utleiers plikter

Utleier plikter å:

9. Ansvarsforhold

Hybel skal påse at oppgavene nevnt i punkt 6, utføres på en profesjonell og forsvarlig måte og i tråd med norsk lovgivning. Hybel er ikke part i leieforhold som forvaltes gjennom Plattformen, og er uten ansvar for tap som skyldes handlinger begått av partene i leieforholdet. Hybel gir ingen garantier eller løfter om at funksjonaliteten i tjenesten vil oppfylle brukerens individuelle krav, forventninger eller behov.

Dersom Utleier benytter regnskapsrapporter eller regnskapsintegrasjoner knyttet til Plattformen er Utleier ansvarlig for å påse at regnskapsdata som hentes ut er korrekte.

Hybel kan heller ikke holdes ansvarlig for innholdet i leiekontrakten inngått mellom partene, eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Hybel har ikke noe ansvar knyttet til produkter som bestilles fra tredjeparter gjennom tjenesten.

Hybel påtar seg intet ansvar for tredjeparts forhold, forhold som skyldes force majeure eller andre forhold utenfor Hybels kontroll. Cyberangrep som, etter Hybels skjønn utgjør en sikkerhetsfare, anses som en force majeure hendelse. Hybel er i alle tilfeller ikke ansvarlig for tap eller skade som overstiger 12 måneders abonnementsavgift. Indirekte tap erstattes ikke, for eksempel tap av data, inntekt eller fortjeneste, tredjepartskrav eller statlige sanksjoner. Disse begrensninger gjelder likevel ikke dersom det kan påvises at Hybel har handlet forsettlig eller ved grov uaktsomhet.

10. Fullmakter

Utleier gir Hybel de fullmakter som er nødvendige for å utføre oppgavene som er beskrevet i punkt 6.

11. Personvern

Dersom Utleier behandler personopplysninger om sine leietakere eller andre fysiske personer som et ledd i bruken av Plattformen, skal behandlingen av slike personopplysninger gjennomføres i henhold til databehandleravtalen som fremgår som vedlegg 1 til disse vilkårene. I slike tilfeller er Utleier behandlingsansvarlig og Hybel databehandler.

12. Immaterielle rettigheter

Hybel beholder alle immaterielle rettigheter knyttet til Plattformen, herunder men ikke begrenset til kildekode, design, tekst og bilde. Data som Utleier selv registrerer i Plattformen forblir Utleiers eiendom.

Hybel forbeholder seg retten til å behandle data som genereres av bruken av Plattformen (brukerdata) til sikkerhetsformål, samt for å levere, markedsføre, forbedre og opprettholde Plattformen og relaterte produkter og tjenester. Hybel har også rett til å overføre disse rettighetene til potensielle partnere. Dersom brukerdata inneholder personopplysninger, er Hybel behandlingsansvarlig basert på berettiget interesse. Mer informasjon om denne behandlingen finner du i vår personvernerklæring.

13. Tvister

Dersom det skulle oppstå tvister mellom partene i forbindelse med denne avtalen, skal partene først søke å finne en løsning seg i mellom.

Hvis partene ikke klarer å løse saken, skal den bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

14. Endring i tjenesten

Hybel forbeholder seg retten til å endre eller legge til eller fjerne funksjonalitet for hele eller deler av Plattformen uten forutgående varsel og uten ansvar. Dersom Plattformen legges ned eller vesentlig funksjonalitet fjernes, skal Utleier varsles minimum 30 dager i forkant.

15. Endring i vilkår

Hybel har rett til å endre disse brukervilkårene. Utleier skal i så tilfelle varsles senest 30 dager før endringene trer i kraft.

Vedlegg

Vedlegg 1 - Databehandleravtale

Vedlegg 2 - Inkassovilkår