1. Omfang

Ved å bestille Hybel Premium inngår utleier avtale med Hybel AS ("Forvalteren") om bistand til forvaltning av sine leieforhold. Avtalen er utelukkende knyttet til utleieforvaltning og forvaltningen er begrenset til "Forvalterens oppgaver" som beskrevet i punkt 4. Utleieforvaltning er ikke å anse som eiendomsmegling.

2. Månedsavgift

Avtalt månedsavgift løper fra bestilling av tjenesten. Månedsavgiften trekkes forskuddsvis, én gang i måneden, fra betalingskortet utleier har registrert på hybel.no, med mindre annet er avtalt mellom partene. Hvis utleier ikke har registrert betalingskort eller det ikke er mulig å trekke månedsavgiften fra betalingskortet, vil Forvalteren trekke månedsavgiften fra husleien som overføres til utleier.

Månedsavgiften gjelder per leieforhold. Dersom utleier oppretter flere leiekontrakter for samme bolig vil det bli belastet en månedsavgift per kontrakt. Når leieforhold avsluttes før utløpet av kontrakten må utleier registre dette på hybel.no for å unngå at det belastes månedsavgift for utgåtte leieforhold.

Dersom utleier har bestilt Hybel Premium med gratis prøveperiode, vil månedsavgiften løpe fra prøvetidens utløpsdato. Utleier står fritt til å avbestille Hybel Premium i løpet av prøveperioden. Gratis prøveperiode gjelder for maks 5 leieforhold per brukerkonto.

Forvalteren forbeholder seg retten til å endre månedsavgiften, men må i slike tilfeller varsle utleier senest 30 dager før prisendringen trer i kraft.

3. Varighet

Avtalen trer i kraft ved bestilling av tjenesten og løper til den sies opp. Dersom avtalen sies opp vil ikke månedsavgifter som allerede er trukket bli refundert.

Dersom Forvalteren ønsker å si opp avtalen skal oppsigelse skje med 30 dagers varsel. Oppsigelse kan gjøres per e-post til den adressen utleier har registrert på sin profil.

4. Forvalterens oppgaver

Forvalter skal:

Forvalteren skal utføre oppgavene nevnt i dette punkt på en måte som er forsvarling og juridisk riktig. Forvalteren har ikke noe ansvar knyttet til produkter som bestilles fra tredjeparter gjennom tjenesten.

5. Inkassovilkår

Inkassovarsel:
Dersom leie ikke er betalt innen 14 dager etter forfallsdato sendes kravet over til Visma Financial Solutions, som sender inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist til leietaker(e). Ved betaling av kravet på inkassovarsel-stadiet betales hovedkrav til utleier. Innbetalte purregebyr og renter tilfaller Forvalteren. Dekningsrekkefølge er 1) Hovedkrav 2) Purregebyr 3) Renter.

Betalingsoppfordring og varsel om fravikelse:
Dersom leie ikke er betalt innen 17 dager etter at inkassovarsel er sendt, overføres saken til inkasso. Visma Financial Solutions sender betalingsoppfordring og varsel om fravikelse med 14 dagers betalingsfrist til leietaker(e). Ved oppgjør på inkasso-stadiet vil leietaker(e) betale salær til Visma Financial Solutions etter statens satser. Hovedkrav tilfaller utleier mens renter tilfaller Forvalteren. Dekningsrekkefølge er 1) Inkassosalær 2) Hovedkrav 3) Renter.

Begjæring om fravikelse:
Visma Financial Solutions gis, på vegne av utleier, fullmakt til å foreta alle rettslige og utenrettslige skritt for å inndrive kravet herunder bl.a. begjæring om fravikelse, utleggsbegjæringer og begjæring om tvangssalg. Fastpris for at advokat i Visma Financial Solutions skal skrive begjæringen om fravikelse er for utleier kr 1300,- eks. mva per begjæring. Utleier plikter selv å stille ved selve fravikelsen. Visma Financial Solutions vil avkreve leietaker for omkostninger forbundet med en eventuell rettslig pågang. Visma Financial Solutions forskutterer alle offentlige gebyrer og nødvendige omkostninger som påløper under sakens gang. Slike gebyrer og omkostninger vil fortløpende faktureres utleier og refunderes ved betaling fra leietaker.

Overvåkning:
Krav som ikke er løst etter 12 måneders ordinær inkassopågang, endt rettslig pågang og/eller er avskrevet overføres til overvåking. Ved overvåking vil Visma følge opp eventuelle endringer i skyldners status og iverksette tiltak dersom situasjonen endrer seg og det blir sannsynlig å kunne oppnå oppgjør. Ved oppgjør på overvåking vil betalte salærer, renter og 30% av hovedkrav beholdes av Visma Financial Solutions. Visma Financial Solutions bærer alle omkostninger ved oppfølgning og fornying av krav ved overvåking. Dekningsrekkefølge er 1) Inkassosalær 2) Rettsgebyr 3) Hovedkrav 4) Renter.

Trekking av krav:
Dersom det foreligger en rettslig tvist med leietaker eller kravet er feilsendt, er utleier ansvarlig for å trekke kravet. Feilsendte og omtvistede krav kan trekkes omkostningsfritt inntil 14 virkedager etter registrering hos Visma Financial Solutions. Etter dette kan utleier faktureres 50% av tariffmessig salær. Inngås det betalingsavtale mellom utleier og leietaker som medfører at Visma Financial Solutions ikke kan kreve omkostninger dekket hos leietaker, kan disse faktureres utleier.

Merverdiavgift:
Det beregnes merverdiavgift av provisjon av hovedkrav og renter, og dette trekkes fra oppgjør til utleier hvis utleier er mva-registrert. For utleiere som ikke har fradrag for mva, kan leietaker belastes mva.

Øvrige betingelser og vilkår ligger på nettsiden til Visma Financial Solutions.

6. Utleiers plikter

Utleier skal oppgi riktig informasjon om utleier, leietaker, utleieobjekt og inngått husleiekontrakt.

Dersom det foreligger spesielle forhold knyttet til leieforholdet som er relevant for Forvalterens utøvelse av tjenesten, skal Forvalteren varsles om disse.

7. Ansvarsforhold

Forvalteren er utelukkende ansvarlig for utførelse av oppgavene nevnt i punkt 4, og er uten ansvar for tap som skyldes handlinger begått av partene i leieforholdet.

Forvalteren kan heller ikke holdes ansvarlig for innholdet i husleiekontrakten inngått mellom partene, eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll.

8. Fullmakter

Utleier gir Forvalteren de fullmakter som er nødvendige for å utføre oppgavene som er beskrevet i punkt 4.

9. Personvern

Dersom utleier registrerer personopplysninger om sine leietakere som et ledd i bruken av tjenesten, er utleier behandlingsansvarlig. Forvalteren er i dette tilfellet databehandler.

Dette skjer for eksempel når utleier registrerer eksisterende leieforhold der leiekontrakten er inngått utenfor hybel.no. I dette tilfellet må utleier registrere navn, e-post, telefonnummer og fødselsdato for leietaker.

Utleier har ansvar for å sikre at alle leietakere som registreres på denne måten samtykker til at Forvalteren vil ha tilgang til og behandle deres personopplysninger. Forvalteren har ansvar for å sikre at personopplysningene oppbevares trygt, slik ikke uvedkommende får tilgang til å se, endre eller slette dem.

Vi viser også til hybel.no sine generelle retningslinjer for personvern.

10. Tvister

Dersom det skulle oppstå tvister mellom partene i forbindelse med denne avtalen, skal partene først søke å finne en løsning seg i mellom.

Hvis partene ikke klarer å løse saken, skal den bringes inn for de ordinære domstoler. Oslo tingrett brukes som verneting.

11. Endring i vilkår

Forvalteren har rett til å endre avtalevilkårene for tjenesten. Utleier skal i så tilfelle varsles senest 30 dager før endringene trer i kraft.

12. Andre bestemmelser

Eventuelle renteinntekter som opptjenes i perioden husleie står inne på Forvalterens husleiekonto tilfaller Forvalteren.

Eventuelle purregebyr og renter knyttet til ubetalt husleie tilfaller også Forvalteren.