1. Omfang

Ved å bestille Hybel Premium inngår utleier avtale med Hybel AS ("Forvalteren") om bistand til forvaltning av sine leieforhold. Avtalen er utelukkende knyttet til utleieforvaltning og forvaltningen er begrenset til "Forvalterens oppgaver" som beskrevet i punkt 4. Utleieforvaltning er ikke å anse som eiendomsmegling.

2. Månedsavgift

Avtalt månedsavgift løper fra bestilling av tjenesten. Månedsavgiften trekkes forskuddsvis, én gang i måneden, fra betalingskortet utleier har registrert på hybel.no, med mindre annet er avtalt mellom partene. Hvis utleier ikke har registrert betalingskort eller det ikke er mulig å trekke månedsavgiften fra betalingskortet, vil Forvalteren trekke månedsavgiften fra husleien som overføres til utleier.

Månedsavgiften gjelder per leieforhold. Dersom utleier oppretter flere leiekontrakter for samme bolig vil det bli belastet en månedsavgift per kontrakt. Når leieforhold avsluttes før utløpet av kontrakten må utleier registre dette på hybel.no for å unngå at det belastes månedsavgift for utgåtte leieforhold.

Dersom utleier har bestilt Hybel Premium med gratis prøveperiode, vil månedsavgiften løpe fra prøvetidens utløpsdato. Utleier står fritt til å avbestille Hybel Premium i løpet av prøveperioden. Gratis prøveperiode gjelder for maks 5 leieforhold per brukerkonto.

Forvalteren forbeholder seg retten til å endre månedsavgiften, men må i slike tilfeller varsle utleier senest 30 dager før prisendringen trer i kraft.

3. Varighet

Avtalen trer i kraft ved bestilling av tjenesten og løper til den sies opp. Dersom avtalen sies opp vil ikke månedsavgifter som allerede er trukket bli refundert.

Dersom Forvalteren ønsker å si opp avtalen skal oppsigelse skje med 30 dagers varsel. Oppsigelse kan gjøres per e-post til den adressen utleier har registrert på sin profil.

4. Forvalterens oppgaver

Forvalter skal:

Forvalteren skal utføre oppgavene nevnt i dette punkt på en måte som er forsvarling og juridisk riktig. Forvalteren har ikke noe ansvar knyttet til produkter som bestilles fra tredjeparter gjennom tjenesten.

Gratis opprettelse av depositumskonto tilbys Hybel Premium kunder via BRAbank. Dette forutsetter at partene benytter BRAbank sin prosess for elektronisk opprettelse av konto, der kontoavtalen signeres elektronisk av begge parter ved hjelp av BankID.

5. Utleiers plikter

Utleier skal oppgi riktig informasjon om utleier, leietaker, utleieobjekt og inngått husleiekontrakt.

Dersom det foreligger spesielle forhold knyttet til leieforholdet som er relevant for Forvalterens utøvelse av tjenesten, skal Forvalteren varsles om disse.

6. Ansvarsforhold

Forvalteren er utelukkende ansvarlig for utførelse av oppgavene nevnt i punkt 4, og er uten ansvar for tap som skyldes handlinger begått av partene i leieforholdet.

Forvalteren kan heller ikke holdes ansvarlig for innholdet i husleiekontrakten inngått mellom partene, eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll.

7. Fullmakter

Utleier gir Forvalteren de fullmakter som er nødvendige for å utføre oppgavene som er beskrevet i punkt 4.

8. Personvern

Dersom utleier registrerer personopplysninger om sine leietakere som et ledd i bruken av tjenesten, er utleier behandlingsansvarlig. Forvalteren er i dette tilfellet databehandler.

Dette skjer for eksempel når utleier registrerer eksisterende leieforhold der leiekontrakten er inngått utenfor hybel.no. I dette tilfellet må utleier registrere navn, e-post, telefonnummer og fødselsdato for leietaker.

Utleier har ansvar for å sikre at alle leietakere som registreres på denne måten samtykker til at Forvalteren vil ha tilgang til og behandle deres personopplysninger. Forvalteren har ansvar for å sikre at personopplysningene oppbevares trygt, slik ikke uvedkommende får tilgang til å se, endre eller slette dem.

Vi viser også til hybel.no sine generelle retningslinjer for personvern.

9. Tvister

Dersom det skulle oppstå tvister mellom partene i forbindelse med denne avtalen, skal partene først søke å finne en løsning seg i mellom.

Hvis partene ikke klarer å løse saken, skal den bringes inn for de ordinære domstoler. Oslo tingrett brukes som verneting.

10. Endring i vilkår

Forvalteren har rett til å endre avtalevilkårene for tjenesten. Utleier skal i så tilfelle varsles senest 30 dager før endringene trer i kraft.

11. Andre bestemmelser

Eventuelle renteinntekter som opptjenes i perioden husleie står inne på Forvalterens husleiekonto tilfaller Forvalteren.

Eventuelle purregebyr og renter knyttet til ubetalt husleie tilfaller også Forvalteren.